Regulamin

Regulamin konkursu fotograficznego „Edu.Ja”

Regulamin z załącznikami
do pobrania

 

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Edu.Ja” jest Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Konkurs jest adresowany do studentów wszystkich lat Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego.
 3. Uczestnicy biorą udział w konkursie poprzez zgłoszenie w formie elektronicznej, tj. poprzez przesłanie jednego zdjęcia cyfrowego spełniającego wymogi wyznaczone przez organizatorów na podany adres mailowy oraz przesłanie w treści wiadomości e-mail oświadczenia według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
  Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobligowani są do przesłania pocztą na adres Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM (ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, z dopiskiem: „Konkurs Edu.Ja”) pisemnej zgody na ich uczestnictwo w konkursie, podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych uprawnionych do wykonywania władzy rodzicielskiej oraz oświadczeń według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Przesłane przez uczestników zdjęcie musi spełniać następujące warunki:

a) każdy uczestnik konkursu może wysłać tylko jedno zdjęcie,

b) osoba nadsyłająca zdjęcie musi być jedynym autorem fotografii, a wszystkie osoby przedstawione na zdjęciu w sposób rozpoznawalny muszą wyrazić zgodę na upublicznienie swojego wizerunku (w przypadku osób małoletnich także konieczna jest zgoda rodziców/opiekunów),

c) zdjęcie musi zostać przesłane w postaci pliku w formacie JPG spełniającego warunki techniczne wskazane przez organizatorów,

d) warunki techniczne zdjęcia muszą być zgodne z następującymi:

– wymiary każdego nadesłanego zdjęcia to nie mniej niż 800 pikseli, a nie więcej niż 2500 pikseli na dłuższym boku zdjęcia,

– objętość każdego przesłanego pliku nie może być większa niż 5 megabajtów,

– zdjęcie musi zawierać także opis, nie dłuższy niż 180 znaków łącznie ze spacjami,

– do nadesłanych zdjęć należy dołączyć informację dotyczącą autora oraz dane kontaktowe: imię i nazwisko autora, adres mailowy, numer telefonu, adres korespondencyjny,

e) na prośbę organizatorów uczestnicy mogą zostać poproszeni o ponowne przesłanie zdjęcia konkursowego lepszej jakości,

f) zdjęcia konkursowe muszą zostać nadesłane przez uczestników drogą mailową do dnia 12 marca 2018 r. do godz. 24.00 na adres: eduja@amu.edu.pl

 1. Uczestnik, poprzez przesłanie zdjęcia oświadcza, że przysługują mu wyłącznie autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanej fotografii oraz że nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, a także że fotografia nie narusza praw osób trzecich i wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie ich wizerunku.
 2. W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw w związku z korzystaniem przez organizatora z fotografii uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, gdy organizator byłby zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić organizatorowi kwoty odpowiadające tym roszczeniom oraz wszelkich wydatków związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego).
 3. Uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo wyłącznej licencji na korzystanie z przesłanej fotografii na potrzeby realizacji i promocji konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji konkursu, publikację w materiałach promocyjnych i informacyjnych, w tym na stronach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na:

–  utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego, oraz techniką cyfrową,

–  utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w taki sposób, aby fotografie mogły być udostępniane w sieciach komputerowych, sieciach telefonii komórkowych oraz przy użyciu sieci telekomunikacyjnych i przekazu satelitarnego, jak również utrwalanie i zwielokrotnianie techniką światłoczułą i techniką zapisu komputerowego na nośnikach dostosowanych do tej formy zapisu,

– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Uczestnik, przesyłając zdjęcie konkursowe, zgadza się tym samym, iż zapoznał się z treścią regulaminu konkursu i ją akceptuje.
 2. Nadesłane zdjęcia oceniane będą w dwóch kategoriach: uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.
 3. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną ocenione w formie cyfrowej przez jury konkursu w składzie: prof. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. Kinga Kuszak, Adam Guziński, Jarosław Szulski, Monika Pich, Adam Pawłowski, prof. Sławomir Brzóska.
 4. Zdjęcia oceniane są przez członków jury jako anonimowe. Informacja o autorach zdjęcia zostanie podana dopiero po wydaniu przez jury ostatecznej oceny. Decyzja jury jest ostateczna i nie można się od niej odwoływać.
 5. Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania którejś z nagród i dopuszcza przyznawanie nagród prywatnych przez osoby i instytucje. Jury decyduje również o umieszczeniu nagrodzonych prac na stronie domowej UAM w Poznaniu.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26 marca 2018.
 7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości drogą elektroniczną.
 8. Organizatorzy poinformują autorów nagrodzonych prac drogą mailową o wynikach konkursu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uprawnionego do wykonywania władzy rodzicielskiej lub za niezaktualizowane dane, w szczególności zmianę danych osobowych i/lub adresu korespondencyjnego, adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
 9. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w Poznaniu w siedzibie Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w dniu 4 kwietnia 2018 r. w auli głównej w budynku D (ul. Szamarzewskiego 89, Poznań).
 10. Nagrodę można odebrać wyłącznie osobiście na uroczystości rozstrzygnięcia konkursu. W uzasadnionych przypadkach nagroda może zostać wydana rodzicowi lub opiekunowi prawnemu uprawnionego do wykonywania władzy rodzicielskiej lub przekazana laureatowi w innym terminie.
 11. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu uczestniczenia w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 13. Osoba, przystępując do udziału w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu, oraz wizerunku wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, promocji oraz publikacji jego wyników w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.